Wat vooraf ging


De verkenningsfase, de eerste fase van dit project, is doorlopen van 2009 tot 2012. In deze fase zijn door de gemeenten in Midden-Limburg en de Provincie Limburg verschillende rapportages en plannen gemaakt die hebben geleid tot een aantal verschillende ontwerpen voor het reconstrueren van de N280 Leudal. Ook zijn in deze fase de kaders en de scope vastgesteld voor de verdere uitwerking van de ontwerpen en de besluitvorming in de tweede fase.

In 2012 ging het project over naar de tweede fase: de planfase. In deze fase vond de besluitvorming plaats door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. In 2019 is het Definitief Ontwerp (DO) gereed. Dit vormde de basis voor het Ontwerp Provinciaal Inpassingplan N280 Leudal (Ontwerp PIP), dat in 2021 ter inzage is gelegd. Dit Ontwerp PIP is vervolgens uitgewerkt tot een PIP N280 Leudal. Op 24 juni 2022 hebben Provinciale Staten van Limburg dit inpassingsplan definitief vastgesteld, maar dit is nog niet onherroepelijk. De Raad van State neemt hierover in 2024 een besluit.