N280 Leudal


N280 Leu­dal

Het project houdt vernieuwing in van het weggedeelte tussen Leudal (kruising met de N273) en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler.

Wat voor­af ging

Lees wat er allemaal vooraf ging aan het project N280 West - wegvak Leudal.

Terinzagelegging Inpassingsplan

Op vrijdag 24 juni 2022 hebben Provinciale Staten (PS) het Inpassingsplan N280 Leudal vastgesteld. Naast een inpassingsplan is ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld en is een besluit hogere waarden Wet geluidhinder genomen. Alle stukken lagen vanaf 01 juli 2022 t/m 12 augustus 2022 ter inzage. Op dit moment loopt de beroepsprocedure van het PIP N280 Leudal en wacht de Provincie Limburg op een zittingsdatum.

Documenten

Een overzicht van projectdocumenten, presentaties en ontwerptekeningen.