Stand van zaken


Provinciale Staten hebben op 24 juni 2022 het provinciaal inpassingsplan N280 Leudal (PIP) vastgesteld en ter inzage gelegd. Naast een inpassingsplan is ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld en is een besluit hogere waarden Wet geluidhinder genomen. Er zijn elf beroepschriften ingediend. De Provincie heeft verweerschriften opgesteld en wacht op een zittingsdatum bij de Raad van State. Na uitspraak door de Raad van State kan bepaald worden wanneer de werkzaamheden aan het project N280 kunnen beginnen.