Planning


Planning N280-West wegvak Leudal
Actie Begindatum Einddatum
Bestuurlijke vaststelling MER en ontwerp PIP door GS november 2020 februari 2021
Terinzagelegging en inspraak MER en ontwerp PIP
Behandeling ingediende zienswijzen en opstellen definitief PIP januari 2021 juni 2021
Vaststelling definitief PIP door GS en PS september 2021 november 2021
Bezwaar en beroep (procedure RvS) september 2021 november 2022
Onherroepelijk PIP (uiterlijk) december 2022
Aanbesteding en gunning september 2022 februari 2023
Realisatie en oplevering begin 2023 begin 2025