Planning


Planning N280-West wegvak Leudal
Actie Begindatum Einddatum
Bestuurlijke vaststelling MER en ontwerp PIP door GS april 2019
Terinzagelegging en inspraak MER en ontwerp PIP 30-04-2019 11-06-2019
Behandeling ingediende zienswijzen en opstellen definitief PIP juni 2019 oktober 2019
Verwerken resultaten in definitief PIP juni 2019 oktober 2019
Vaststelling definitief PIP door GS en PS februari 2020
Bezwaar en beroep (procedure RvS)
Onherroepelijk PIP (uiterlijk) februari 2021
Aanbesteding en gunning februari 2021 augustus 2021
Realisatie en oplevering najaar 2021 medio 2023