Stand van zaken


Het is bekend dat de N280 Leudal een van de gevaarlijkste provinciale wegen in Limburg is. Alleen al de afgelopen 5 jaar zijn er ongeveer 80 ongelukken gebeurd, waarvan 2 met dodelijke afloop. Het is heel belangrijk om de reconstructie van de N280 Leudal zo snel mogelijk te doen. Helaas hadden we de afgelopen jaren te maken met vertragingen. In ons nieuwsbericht van juni 2020 kon u daarover lezen. In dit bericht leest u hoe het nu gaat en dat we halverwege 2021 de plannen ter visie willen leggen.

Provinciale Staten besloten in februari 2020 om de scope van de N280 Leudal te houden zoals die was. Daarna konden we verder met de planvorming, maar we moesten een aantal dingen opnieuw doen. Dit heeft 3 redenen:

  1. Nieuwe versie verkeersmodel Midden-Limburg;
  2. Aanpassing faunaonderzoek;
  3. Uitspraak Raad van State over PAS.

Nieuwe versie verkeersmodel Midden-Limburg

Het verkeersmodel Midden-Limburg is in september 2019 aangepast. Dit betekende dat we ook opnieuw moesten berekenen hoeveel voertuigen in een bepaalde tijd op de N280 Leudal rijden: de drukte van het verkeer. Daarbij moesten we rekening houden met het besluit van het Rijk om de maximumsnelheid op de snelwegen te verlagen tot 100 km/uur. Op basis van deze nieuwe berekeningen hebben we alle onderzoeken naar akoestiek, luchtkwaliteit en stikstof opnieuw uitgevoerd. Eind 2020 waren het akoestische onderzoek en het onderzoek naar luchtkwaliteit klaar.

Aanpassing faunaonderzoek

De resultaten van een onderzoek naar dieren in een gebied zijn ‘beperkt houdbaar’. Uit een quickscan in februari 2020 werd duidelijk dat het nodig was om een deel van het faunaonderzoek langs de N280 Leudal opnieuw te doen. Het veldwerk hiervoor is gedaan tussen april en november 2020. Uit de resultaten werd duidelijk dat er vooral meer vleermuizen en huismussen zijn gezien. Extra maatregelen om de vleermuizen en huismussen te beschermen bleken nodig te zijn. Zoals het plaatsen van vleermuistorens, nestkasten voor huismussen en aangepaste verlichting. Daarom moesten we het natuurcompensatieplan aanpassen en aanvullen.

Uitspraak Raad van State over PAS

Op 29 mei 2019 deed de Raad van State (RvS) een uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hierdoor moesten we het stikstofonderzoek voor de N280 Leudal opnieuw uitvoeren. Er kwam een aangepaste AERIUS-calculator voor het berekenen van stikstofdepositie. In mei 2020 hebben we de eerste nieuwe berekeningen gedaan, op basis van die aangepaste calculator en de nieuwe berekeningen van de drukte van het verkeer. Uit de eerste resultaten werd duidelijk dat de plannen voor de reconstructie van de N280 Leudal zorgen voor meer stikstofemissie in de gebruiksfase.

In september 2020 hebben we de definitieve AERIUS-berekeningen gedaan, zowel voor de uitvoeringsfase als de gebruiksfase. De stikstofdepositie was zodanig, dat we negatieve gevolgen voor de natuur niet vooraf kunnen uitsluiten. Een passende beoordeling bleek nodig te zijn. Dat is een onderzoek waarin de negatieve gevolgen voor de natuur worden beoordeeld. De passende beoordeling is in de periode van september 2020 tot februari 2021 opgesteld. In de tussentijd kwam op 15 oktober 2020 een nieuwe versie van AERIUS uit, waardoor we de stikstofemissie opnieuw moesten berekenen.

Uit de concept-passende beoordeling bleek dat vooral voor het Natura 2000-gebied Sarsven en De Banen in Nederweert extra maatregelen nodig zijn. We verwachten het definitieve resultaat van de passende beoordeling en de definitieve berekeningen deze maand. Pas nadat kan worden aangetoond dat het MER en ontwerp-PIP uitvoerbaar en vergunbaar zijn, kunnen de plannen worden vastgesteld en ter visie worden gelegd.