Positieve adviezen MER N280 Leudal


De provincie Limburg heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie MER) en de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL) gevraagd om te adviseren over de juistheid en de volledigheid van het MER. Beide instanties hebben positief geadviseerd over het MER N280 Leudal.

Commissie voor de milieueffectrapportage

De Commissie MER is onafhankelijk, bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van het MER. De Commissie vindt dat het MER goed leesbaar is en dat de natuur- en verkeeronderzoeken uitgebreid en zorgvuldig zijn verricht. Het valt op dat de natuurcompensatie voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in deze fase zorgvuldig en volledig is uitgewerkt. Het is duidelijk dat de eerdere adviezen van de Commissie zijn meegenomen. De samenvatting geeft veel inzicht, ook in de lange voorgeschiedenis van het project. De Commissie waardeert de zorgvuldigheid waarmee de informatie beschikbaar is gemaakt. De Commissie vindt het MER dan ook bijna compleet. Om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen bij de besluitvorming over de aanpassingen aan de N280 West adviseert de Commissie alleen nog om aanvullende maatregelen in beeld te brengen om de gevolgen van stikstofdepositie te voorkomen. Zij adviseert deze informatie in een aanvulling op het MER op te nemen, en dan pas een besluit te nemen over de N280 West, wegvak Leudal. Het volledige advies van de Commissie is bijgevoegd.

Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg

De PCOL heeft tot taak Gedeputeerde Staten dan wel Provinciale Staten, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over de hoofdlijnen van het omgevingsbeleid. De PCOL constateert dat de benodigde onderzoeken zorgvuldig en volledig zijn uitgevoerd door de Provincie Limburg en spreekt hier complimenten voor uit. Ook de nadrukkelijke aandacht voor verkeersveiligheid wordt gewaardeerd door de PCOL. De PCOL staat positief tegenover het voorliggende plan en vraagt daarbij aandacht voor:

  • het betrekken van de stakeholders in de fase van grondverwerving, in lijn met eerder benadering van stakeholders in dit dossier.
  • de oorspronkelijke doelstellingen van het project N280 als horizontale ontwikkel as tussen Weert en Roermond, waarbij de Maasbrug bij Roermond een bottleneck blijft.