De planning is veranderd


In 2019 kregen we te maken met de stikstofcrisis en een kleine PFAS-crisis. Daarnaast moest het nieuwe provinciale bestuur een heroverweging maken van alle mobiliteitsopgaven en -ambities in Limburg. Op 14 februari 2020 namen Provinciale Staten een besluit over die heroverweging. Dat besluit veranderde niets aan het project N280 Leudal. Nu is er een nieuwe, onverwachte coronacrisis. Toch konden we na het besluit van Provinciale Staten verder met het voorbereiden van het project N280 Leudal.

Dit alles heeft wel gezorgd voor veranderingen in de planning. In deze tabel staat de nieuwe planning op hoofdlijnen.
Nieuwe planning N280 Leudal
Actie Begindatum Einddatum
Besluit Provinciale Staten heroverweging 14 februari 2020
Opstellen Milieueffectrapport (MER) en ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (ontwerp-PIP) Februari 2020 Oktober 2020
Bestuurlijke vaststelling MER en ontwerp-PIP door Gedeputeerde Staten November 2020 Februari 2021
Terinzagelegging MER en ontwerp-PIP November 2020 April 2021
Behandeling zienswijze en opstellen definitief PIP Januari 2021 juni 2021
Bestuurlijke vaststelling MER en definitief-PIP door Provinciale Staten September 2021 November 2021
Bezwaar en beroep (procedure Raad van State) September 2021 November 2022
Onherroepelijk PIP Oktober 2022 December 2022
Aanbesteding September 2022 Februari 2023
Uitvoering Februari 2023 Februari 2025
Deze planning is onder voorbehoud: hij hangt af van de voortgang en kan veranderen door nieuwe inzichten.

Vaststelling MER en ontwerp-PIP

We verwachten dat het provinciale bestuur eind 2020 / begin 2021 het MER en ontwerp-PIP (ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan) vaststelt. Daarna worden het MER en ontwerp-PIP ter inzage gelegd. Iedereen kan dan zijn zienswijze indienen.
Vóór de bestuurlijke vaststelling willen we nog een bijeenkomst organiseren voor de bewoners van Baexem. Gedeputeerde Hubert Mackus (Mobiliteit) zal erbij zijn en de stand van zaken toelichten en vragen beantwoorden. Deze bijeenkomst wilden we houden voor de zomervakantie, maar vanwege de coronamaatregelen verplaatsen we dit naar het najaar. Dit hebben we samen met Burger Belangen Baexem besloten. We verwachten dat de bijeenkomst in oktober of november 2020 zal zijn. We laten op tijd weten wat de precieze datum wordt.

Milieuonderzoeken

Op dit moment doen we (een deel van) de milieukundige onderzoeken voor het MER (Milieueffectrapport) opnieuw. Dit is onder andere nodig omdat het provinciale verkeersmodel Midden-Limburg laatst is aangepast. Een verkeersmodel geeft aan waar, hoe, hoeveel en wanneer het verkeer rijdt. Er rijdt nu meer verkeer over de N280 Leudal en dit kan invloed hebben op verschillende milieuaspecten, zoals geluid, luchtkwaliteit en stikstofemissie.
Daarnaast doen we een nieuw natuuronderzoek langs de N280 Leudal. Dit onderzoek loopt van april tot november 2020. We laten alle diersoorten inventariseren. Het kan dus zijn dat u af en toe een medewerker van ECO-works ziet zoeken naar bevers, vleermuizen, huismussen, kikkers, salamanders, dassen of otters.

art.1b

Vraatsporen van bevers langs de Haelensche Beek

art.1