Ontwerp-provinciaal inpassingsplan ter inzage


Op dinsdag 1 juni hebben Gedeputeerde Staten van Limburg het ontwerp-provinciaal inpassingsplan (ontwerp-PIP) N280 Leudal vastgesteld. Hierin staat hoe de provinciale weg N280 opnieuw wordt ingericht. Het gaat om het weggedeelte in Leudal tussen de kruising met de N273 en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler. Ten behoeve van het ontwerp-PIP is ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld, plus een ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder. Deze stukken liggen zes weken ter inzage: van woensdag 9 juni tot en met woensdag 21 juli 2021. In deze periode kunt u uw zienswijze indienen.

Hoe kunt u de stukken inzien?

Het ontwerp-inpassingsplan N280 Leudal, het MER, het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en andere stukken die erbij horen, liggen van woensdag 9 juni 2021 tot en met woensdag 21 juli 2021 voor iedereen ter inzage bij:

  • het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht op werkdagen van 07.30 tot 18.30 uur
  • het gemeentehuis van Leudal, Leudalplein 1, Heythuysen
  • het gemeentehuis van Nederweert, Raadhuisplein 1, Nederweert

op de daar gebruikelijke wijze en tijden en binnen de daar geldende coronamaatregelen.

U kunt alle stukken vanaf woensdag 9 juni ook digitaal raadplegen via de pagina Terinzagelegging ontwerp-provinciaal inpassingsplan en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer: NL.IMRO.9931.PIPN280WLEUDAL-ON01.

Meer weten over de vaststelling van het ontwerp-inpassingsplan, het MER, het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en andere stukken die erbij horen? Bekijk dan de officiële kennisgeving (pdf, 31 kB).

Wat gebeurt na 21 juli?

Na 21 juli worden alle zienswijzen verwerkt in een zienswijzennota. Wanneer Provinciale Staten een besluit nemen over het definitieve provinciale inpassingsplan, laten ze de zienswijzen meewegen. Nadat Provinciale Staten het definitieve plan hebben vastgesteld, wordt de zienswijzennota gestuurd aan alle mensen die een zienswijze hebben ingediend.

Na vaststelling door Provinciale Staten liggen het inpassingsplan en de stukken die erbij horen gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden tegen het vastgestelde inpassingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook niet-belanghebbenden kunnen daar rechtstreeks beroep instellen, maar alleen als zij een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-PIP.