Heroverweging mobiliteitsopgaveHet college van Gedeputeerde Staten heeft afgesproken om zinnig en zuinig om te gaan met opgaven en ambities op het gebied van mobiliteit. Het college heeft projecten geprioriteerd op basis van noodzaak, nut en wensen. Wat dit precies betekent voor de wegenprojecten is de afgelopen week duidelijk geworden.

Gedeputeerde staten heeft op 18 december j.l. het voorstel “heroverweging mobiliteitsopgaven en –ambities 2020-2030” toegestuurd aan Provinciale Staten. In dit Statenvoorstel wordt ook ingezoomd op de N280 Leudal.
Op grond van politiek-bestuurlijke afwegingen en juridische afspraken en verplichtingen is voor de N280 Leudal na heroverweging ervoor gekozen om deze opgave binnen de contouren van het provinciale inpassingsplan te realiseren. Mochten de kosten van de aanbesteding het opgehoogde krediet overstijgen, dan is met de projectpartners afgesproken dat tot vijf projectonderdelen kunnen worden geschrapt, afhankelijk van de overschrijding in de volgorde:
 1. tussen Exaeten en oostelijke afrit N273/N279 van 2x2 naar 2x1;
 2. rotonde N273/N279;
 3. viaductbreedte Kasteelweg beperken en landschappelijke inpassing beperken;
 4. voetgangersvoorziening in fietstunnel Kelpen-Oler;
 5. fietstunnel N280/N273.
Provinciale Staten zal het voorstel op 07 februari 2020 behandelen.