Besluit Provinciale Staten 14 februari 2020


Op vrijdag 14 februari 2020 hebben Provinciale Staten (PS) een voorstel vastgesteld, waarin alle mobiliteitsopgaven en -ambities op het gebied van spoor, fiets en wegen zijn heroverwogen. In de afgelopen maanden is kritisch gekeken naar alle mobiliteitsopgaven en -ambities (voor de komende 15 jaar) op grond van diverse criteria.

Provinciale Staten hebben op basis van de heroverweging ingestemd met het voorstel om de inhoudelijke scope van de N280 Leudal niet te wijzigen. De N280 Leudal kan daarmee volgens de huidige plannen worden gereconstrueerd.
De diverse onderzoeken in het MER en ontwerp-PIP zullen nu op basis van recente verkeersintensiteitscijfers opnieuw worden doorgerekend en aangepast. Ook de stikstof emissies zullen op basis van de nieuwe berekeningsmethoden opnieuw bepaald moeten worden. Naar verwachting kan het aangepaste MER en ontwerp-PIP na de zomervakantie aan Gedeputeerde Staten worden aangeboden. Na vaststelling zullen de plannen ter visie gelegd worden. We komen voor de zomervakantie (samen met gedeputeerde) graag naar Baexem om de stand van zaken vooruitlopend op het ter inzage gaan leggen van het ontwerp-PIP toe te lichten.