35 zienswijzen ingediend


De terinzagelegging van het ontwerp-PIP, het milieueffectrapport (MER) en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder is voorbij. Van woensdag 9 juni tot en met woensdag 21 juli 2021 lagen de stukken ter inzage. Tijdens de ter inzage legging zijn 35 zienswijzen ingediend.

Alle zienswijzen worden verwerkt in een zienswijzennota. Provinciale Staten laten de zienswijzen meewegen in hun besluit over het definitieve provinciale inpassingsplan (PIP). Alle mensen die een zienswijze hebben ingediend ontvangen deze zienswijzennota, nadat Provinciale Staten het definitieve plan hebben vastgesteld.

Na vaststelling door Provinciale Staten liggen het definitieve provinciale inpassingsplan en de stukken die erbij horen gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden tegen het vastgestelde inpassingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook niet-belanghebbenden kunnen daar rechtstreeks beroep instellen, maar alleen als zij een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-PIP.